Privacybeleid

Wij als Aria Boukhouding respecteren jouw privacy en persoonlijke gegevens. In sommige gevallen
hebben we je persoonsgegevens nodig. Met persoonsgegevens bedoelen wij informatie waarmee je als persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Deze definitie is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG).

De Privacy Policy is van toepassing op onze website ariasolutions.nl en op al onze
diensten of producten die wij aanbieden. Wij behandelen jouw Persoonsgegevens conform de AVG en andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Telecommunicatiewet voor het gebruik van cookies.

De Privacy Policy is van toepassing op onze website ariasolutions.nl en op al onze
diensten of producten die wij aanbieden. Wij behandelen jouw Persoonsgegevens conform de AVG en andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Telecommunicatiewet voor het gebruik van cookies.

Als je gebruik maakt van onze website, afsprakensysteem en diensten, kunnen wij daarvoor jouw persoonsgegevens

nodig hebben.

Wij mogen jouw Persoonsgegevens verwerken, omdat wij ons houden aan de Relevante Wetgeving.

Wij gebruiken jouw Persoonsgegevens namelijk alleen:

 • Voor de uitvoering van de overeenkomst met jou;
 • Om te voldoen aan een wettelijke plicht;
 • Voor een gerechtvaardigd belang van ons, nadat jouw belangen zijn afgewogen;
 • Als jij daarvoor toestemming hebt gegeven;
 • Als dat noodzakelijk is voor de bescherming van jouw vitale belangen of die van een ander natuurlijk persoon.
 • Als dat noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of de aan ons opgedragen taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag.

Wij zorgen ervoor dat de verwerking van jouw Persoonsgegevens toereikend, relevant en beperkt is

tot wat wij nodig hebben voor de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt.

Hoe komen we aan jouw Persoonsgegevens?

Persoonsgegevens direct van jou ontvangen:

We ontvangen Persoonsgegevens direct van jou wanneer je je aanmeldt via ons afsprakensysteem.

In sommige gevallen is de verwerking van jouw Persoonsgegevens noodzakelijk. Bijvoorbeeld

wanneer wij onze diensten aan jou aanbieden of een overeenkomst met jou moeten nakomen.

Zonder jouw Persoonsgegevens kunnen wij onze diensten niet aan jou leveren.

We doen er alles aan om jouw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik,

wijziging of verspreiding van jouw Persoonsgegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw Persoonsgegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de

volgende maatregelen:

 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie;,
 • De toegang tot de Persoonsgegevens is beperkt tot de personen die de Persoonsgegevens nodig hebben;
 • Wij zullen jouw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doeleinden die wij eerder omschreven. Wij verwijderen de Persoonsgegevens zodra ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken.
 • Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met andere partijen die voor ons persoonsgegevens verwerken. Dit zijn verwerkers in de zin van relevante wetgeving. De verwerkers gebruiken jouw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met onze instructies en niet voor eigen doeleinden.
 • Wij komen met de verwerkers in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan en zij krijgen alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst aan ons te verlenen.
 • Daarnaast zullen wij jouw persoonsgegevens delen, als wij daartoe een wettelijke plicht hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval als de politie bij ons om jouw persoonsgegevens vraagt.
 • Je mag ons vragen om inzage in jouw persoonsgegevens;
 • Je mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van jouw persoonsgegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij relevante persoonsgegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst;
 • Je mag ons vragen om een kopie van jouw persoonsgegevens. Wij kunnen deze kopie – op jouw verzoek – ook aan andere partijen doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoeft te doen;
 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken;
 • Je mag jouw toestemming om jouw Persoonsgegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we geen persoonsgegevens meer van jou verwerken.
  Aria Solutions

  Boekhouding
  Zakelijk advies
  Belastingen

  ADDRESS

  Parallelweg 128, a23
  1948 NN Beverwijk

  PHONE

  +31 (0) 61 020 2071

  EMAIL

  info@ariasolutions.nl